Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego

Zainspirowani ideą Polski nowoczesnej i silnej gospodarczo oraz Polski chrześcijańskiej, wiernej tradycji i kulturze narodowej, powołujemy:

Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Za patrona naszego stowarzyszenia przyjmujemy prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wielkiego i gorącego patriotę, wybitnego męża stanu II Rzeczpospolitej, twórcę nie tylko Gdyni, naszego okna na świat, ale także Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Troszcząc się o rozwój gospodarczy naszej Ojczyzny, tak skutecznie i harmonijnie realizowany przez naszego patrona, pragniemy konsolidować środowiska związane z polską gospodarką, a gospodarką morską w szczególności.

Wzorując się na ogromnym dorobku naukowym i gospodarczym naszego patrona, zamierzamy twórczo i skutecznie oddziaływać zarównano na kreowanie jak i na realizację polityki gospodarczej przez ośrodki decyzyjne Rzeczpospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne.

II. Cele i sposób działania.

III. Członkowie Stowarzyszenia Prawa i obowiązki.

IV. Władze Stowarzyszenia.

V. Sposób reprezentowania.

VI. Majątek Stowarzyszenia.

VII. Postanowienia końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Artykuł 1

1. Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, o nazwie prawnie zastrzeżonej, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z póź.zm.) oraz uchwalonego przez siebie statutu i jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.

4. Stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

Artykuł 2

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.

2. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Artykuł 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a także pozostałych państw Unii Europejskiej oraz skupiska Polaków za granicą.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

Artykuł 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie ma prawo posługiwania się skrótem nazwy w brzmieniu: PSM-G im. E. Kwiatkowskiego.

3. Stowarzyszenie używa pieczątki z napisem: Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

4. Stowarzyszenie posiada sztandar, odznakę organizacyjną oraz prawnie zastrzeżony znak.

Artykuł 5

1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

2. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami, bądź być członkiem krajowych i zagranicznych zrzeszeń, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może wchodzić w porozumienie z organizacjami międzynarodowymi oraz uczestniczyć w działalności organizacji międzynarodowych zainteresowanych wspólną realizacją zadań i celów określonych w niniejszym statucie.

II Cele i sposób działania.

Artykuł 6

Podstawowe cele Stowarzyszenia to:

1. Troska o prawidłowe funkcjonowanie i rozwój podstawowych dziedzin gospodarki polskiej,

2. Kształtowanie zasad życia społeczno-gospodarczego zgodnie z nauką Kościoła katolickiego,

3. Formułowanie opinii i ocen na tematy gospodarcze, w szczególności gospodarki morskiej,

4. Reprezentowanie niezależnej opinii i wypowiadanie się w sprawach gospodarki i jej uregulowań prawnych,

5. Działalności informacyjno-edukacyjna umożliwiająca szerzenie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o stanie i problemach gospodarczych Polski, Europy i świata.

6. Kształtowanie świadomości społeczno-politycznej członków Stowarzyszenia oraz oddziaływanie na opinię publiczną,

7. Wspieranie organizacji politycznych i gospodarczych, których działalność służy dobru wspólnemu Narodu i Państwa Polskiego,

8. Prowadzenie rzeczoznawstwa gospodarczego,

9. Organizowanie życia koleżeńskiego, pomocy zawodowej i koleżeńskiej,

10. Prowadzenie działalności charytatywnej w stosunku do członków stowarzyszenia, a także rodzin i środowisk cierpiących na skutek przemian ekonomicznych lub wydarzeń losowych,

11. Dbałość o wysokie kwalifikacje zawodowe członków oraz udzielanie pomocy w ich rozwoju zawodowym,

12. Dbałość o zachowanie wartości kulturowych polskiej myśli gospodarczej,

13. Popularyzacja wiedzy o polskim dorobku niepodległościowym wśród środowisk emigracyjnych,

14. Udzielanie pomocy Polonii i Polakom na całym świecie,

15. Rozwój rodzimych rozwiązań technologicznych, badań naukowych, wspieranie przedsiębiorczości,

16. Przystępowanie do sporów sądowych i wyrażanie opinii Amicus Curiae w sporach, w których jedną ze stron jest przedsiębiorca,

17. Szerzenie wiedzy na temat prawa, w szczególności prawa morskiego, gospodarczego oraz podatkowego.

Artykuł 7

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie:

1. Wykonuje prac studialne dotyczące spraw gospodarczych i politycznych Polski i Europy,

2. Inspiruje wydawanie nowych i aktualizację istniejących aktów prawnych w gospodarce oraz bierze aktywny udział w przygotowaniu ich ostatecznej wersji,

3. Formuje i kieruje do właściwych władz, odpowiednie projekty i postulaty usprawniające funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarki,

4. Rekomenduje swoich członków do wybieralnych i niewybieralnych organów władzy państwowej i samorządowej,

5. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami bądź podmiotami gospodarczymi mogącymi wesprzeć działalność charytatywną,

6. Organizuje odczyty, dyskusje, narady, konferencje naukowe i naukowo-techniczne, sympozja i seminaria,

7. Prowadzi doradztwo i szkolenia z zakresu gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej,

8. Udziela rekomendacji osobom prawnym i fizycznym działającym w obszarze gospodarki,

9. Nawiązuje współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi umożliwiając wymianę doświadczeń oraz wzajemne wspieranie podejmowanych inicjatyw,

10. Może prowadzić własną działalność wydawniczą, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa,

11. Może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach,

12.  Inicjuje powołanie i uczestniczy w fundacjach.

III Członkowie Stowarzyszenia. Prawa i obowiązki.

Artykuł 8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– członków zwyczajnych,

– członków honorowych,

– członków wspierających.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

4. Skreślony.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoja zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej nazwę (firmę), siedzibę, adres i numer REGON. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. Skreślenia z listy członków wspierających następuje na warunkach ogólnych.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia w tym Honorowym Prezesem Stowarzyszenia, może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność taką nada Kongres, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków, jako członka zwyczajnego. Kongres może pozbawić godności członka honorowego w wypadku działania członka na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem. Członek honorowy nie jest zobowiązany do wnoszenia składki członkowskiej.

7. Skreślony.

Artykuł 9

1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, decyduje Zarząd po złożeniu przez zainteresowanego wypełnionej i własnoręcznie podpisanej deklaracji członkowskiej, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zarząd. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji. O podjętej decyzji, Zarząd niezwłocznie powiadomi pisemnie zainteresowanego.

2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do Kongresu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji o decyzji Zarządu. Kongres podejmie uchwałę w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu. O decyzji Kongresu w tej sprawie, Zarząd niezwłocznie powiadomi zainteresowanego w formie pisemnej. Decyzja Kongresu w tej sprawie jest ostateczna.

3. Osoba prawna, składająca deklarację przyjęcia w poczet członka Stowarzyszenia, zobowiązana jest dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru.

Artykuł 10

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w razie:

1. pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia,

2. rozwiązania Stowarzyszenia,

3. śmierci członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych,

4. likwidacji członka wspierającego (będącego osobą prawną),

5. wykluczenia członka Stowarzyszenia przez Zarząd na skutek:

        – działania członka na szkodę Stowarzyszenia,

        – nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,

        – postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem.

Artykuł 101

1. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. O podjętej decyzji, Zarząd niezwłocznie powiadomi w formie pisemnie zainteresowanego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, przysługuje odwołanie do Kongresu w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Kongres podejmie w tej sprawie uchwałę na najbliższym posiedzeniu. O decyzji w tej sprawie Zarząd powiadomi niezwłocznie zainteresowanego w formie pisemnej. Decyzja Kongresu w tej sprawie jest ostateczna.

3. W uzasadnionym przypadku, czasowego braku możliwości aktywnego uczestnictwa w bieżących pracach Stowarzyszenia, członek może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zawieszenie członkostwa.

4. W związku z zawieszeniem, ustaniem lub wykluczeniem członka Stowarzyszenia, nie przysługują członkowi żadne roszczenia do majątku Stowarzyszenia.

Artykuł 11

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2. Uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i jego organów,

3. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących Stowarzyszenia,

4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Artykuł 12

1. Członek Stowarzyszenia uznający, że jego prawa członkowskie zostały naruszone może przedstawić swoją sprawę wraz z odpowiednim wnioskiem Zarządowi Stowarzyszenia.

2, Zarząd rozstrzyga w sprawie, o której mowa w ust. 1, w terminie jednego miesiąca od wniesienia sprawy w drodze uchwały, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków wchodzących w jego skład i powiadamia niezwłocznie zainteresowanego w formie pisemnej o podjętej decyzji.

3. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust 2, przysługuje odwołanie do Kongresu, który uchwałą na najbliższym posiedzeniu podejmuje ostateczną decyzję. O podjętej przez Kongres decyzji, Zarząd Stowarzyszenia informuje niezwłocznie w formie pisemnej..

Artykuł 13

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1. Udziału w prawach Stowarzyszenia,

2. Przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz jego regulaminów i uchwał,

3. Terminowego uiszczania składek,

4. Udzielania organom Stowarzyszenia informacji niezbędnych dla ich działalności,

5. Udzielania pomocy Stowarzyszenia w wykonywaniu zadań statutowych.

Artykuł 131

1. Członek Stowarzyszenia uznający, że jego prawa członkowskie zostały naruszone, może przedstawić swoją sprawę wraz z odpowiednim wnioskiem Zarządowi Stowarzyszenia.

2. Zarząd rozstrzyga w sprawie, o której mowa w ust. 1, w terminie jednego miesiąca od wniesienia sprawy w drodze uchwały, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków wchodzących w jego skład i powiadamia niezwłocznie zainteresowanego w formie pisemnej o podjętej decyzji.

3. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust 2, przysługuje odwołanie do Kongresu, który uchwałą na najbliższym posiedzeniu podejmuje ostateczną decyzję. O podjętej przez Kongres decyzji, Zarząd Stowarzyszenia informuje niezwłocznie w formie pisemnej zainteresowanego.

IV Władze Stowarzyszenia.

Artykuł 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków – „Kongres”,

2. Zarząd,

3. Kolegium.

Artykuł 141

1. Kadencja Zarządu i Kolegium trwa 3 lata.

2. Uchwały kolegialnych organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut lub obowiązujące przepisy stanowią inaczej

Artykuł 15

1. Kongres jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. Kongres jest zwoływany uchwałą Zarządu raz na trzy lata.

3. Nadzwyczajny Kongres jest zwoływany przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Kolegium lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.   Nadzwyczajny Kongres winien się odbyć w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty wpłynięcia wniosku.

4. Zawiadomienia o obradach Kongresu, miejscu i terminie wraz z proponowanym porządkiem obrad, rozsyłane są drogą pisemną lub pocztą elektroniczną w terminie co najmniej 30 dni przed terminem obrad.

5. Uchwały Kongresu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Natomiast w drugim terminie, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

6. Osoby proponowane do władz Stowarzyszenia, które nie mogą uczestniczyć osobiście w obradach Kongresu, winny złożyć Prezesowi ustępującego Zarządu oświadczenie pisemne lub drogą elektroniczną, o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach na określone stanowisko.

Artykuł 16

Do kompetencji Kongresu należy w szczególności:

1. uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Kolegium,

3. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i członków Zarządu oraz członków Kolegium,

4. udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu oraz członkom Kolegium,

5. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,

6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Kolegium lub członków obradujących na Kongresie,

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania stowarzyszenia,

10. dokonywanie wiążącej wykładni statutu,

11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych Statutem do wyłącznej kompetencji innych organów.

Artykuł 17

1. Kolegium jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Członkowie Kolegium nie mogą pełnić funkcji członka Zarządu.

3. Skreślony.

4. Skreślony.

5. Kolegium składa się z 3-5 członków wybieranych przez Kongres.

6. Skreślony.

7. Kolegium wybiera ze swego składu dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza. W przypadku konieczności uzupełnienia swojego składu Kolegium mianuje na to stanowisko członka Stowarzyszenia, który spełnia kryteria członka Kolegium i powierza mu tę funkcję do czasu najbliższego posiedzenia Kongresu i dokonania wyboru nowego członka Kolegium.

8. Skreślony.

Artykuł 18

Do zakresu działania Kolegium należy:

1. kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia jego Zarządu, a zwłaszcza gospodarki finansowej,

2. przedkładanie Zarządowi sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,

3. przedkładanie Zarządowi wniosku o udzielenie absolutorium ustępującym członom Zarządu.

Artykuł 19

1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 3 – 7 członków w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza wybieranych przez Kongres.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb.  Na swoje posiedzenia Zarząd może zapraszać osoby spoza władz Stowarzyszenia, stosownie do przedmiotu obrad.

5. W trakcie kadencji, Zarząd może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swojego składu o członków Stowarzyszenia, wybranych w miejsce członków Zarządu których członkostwo wygasło. Liczba członków Zarządy wybranych w sposób opisany w zdaniu poprzednim, nie może przekraczać połowy liczby członków wybranych przez Kongres.

Artykuł 20.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. realizowanie programu działania Stowarzyszenia i kierowanie jego bieżącą działalnością,

2. realizacja uchwał Kongresu,

3. ustalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,

4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia w przypadku podjęcia takiej działalności,

7. dokonywanie czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia

8. podejmowanie uchwał i prowadzenie działalności przewidzianej w Statucie,

9. opracowywanie regulaminów,

10. prowadzenie ewidencji członków,

11. prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia,

12. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

13.zawieranie umów i porozumień z innymi podmiotami, organizacjami i osobami fizycznymi, służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

14. zwoływanie Kongresu.

Artykuł 21. – Skreślony.

Artykuł 22. – Skreślony.

V. Sposób reprezentowania.

Artykuł 23.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w szczególności w zakresie zobowiązań majątkowych składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Sekretarzem.

VI. Majątek Stowarzyszenia.

Artykuł 24

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. Stowarzyszenie może otrzymać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Artykuł 241

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, pracowników oraz osób z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”’

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Artykuł 242

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po podjęciu uchwały przez Kongres większością 2/3 głosów przy obecności 2/3członków w pierwszym terminie. Natomiast w drugim terminie, Kongres podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych członków.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia powinna określić sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że Kongres postanowi inaczej.

4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Kongresu o likwidacji Stowarzyszenia.

VII Postanowienia końcowe

Artykuł 25

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Kongresu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

2. Prawo interpretacji Statutu posiada Kongres, a w okresach między zebraniami Zarząd Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami).